alfree..

384 teksty – auto­rem jest al­free...

nogi na zakręcie

na szla­ku na okrągło skręty
bi­cie na tylnej
całkiem często może nawet
w każdym momencie
oprócz zastoju

niełat­wo jest nie postawić
niewy­giętej przy zwisaniu
jed­nej zaw­sze za drugą
pa­mięć o pier­wszej łańcuchem z kulą
za ostatnią

nie­chby szy­der­czo rzu­cić Pa­nu Bogu
pod nie ot­chłań głowy
aż po kośla­we
po­wykręca­ne po drodze

gdy­by równorzędnie naprzód 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 listopada 2014, 04:52

za prawdę

pomyślałem
jes­tem ta­ki sam jak wszyscy
strudzo­ny licze­niem po­zamy­kanych klatek
może mam trochę in­ne oczy - niebieskie
po­sypa­ne piaskiem

kiedyś żyłem w stadzie
pożyczałem od in­nych usta
by nikt zakłama­nych słów
nie powtarzał

żywię się życiem
prawdą zap­rzeczam całość
pat­rzę na koniec
--------------------------------------------
Wrocław; 17 sier­pień 2014 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 3 września 2014, 13:46

zanim powiem wierszem ..

za­nim po­wiem wierszem

za­mykam żebym mógł odtworzyć
za­pomi­nam o pa­mięta­nych słowach
po­tem po­woli od­ga­duję znaczenia
związków za­war­tych w głoskach
wy­myślo­nego szeregu
za­nim jeszcze wypowiedziane

ot­wieram usta

od­puszczam żebym mógł zapełnić
wy­raza­mi pa­pierową taflę
po­tem po długim zas­ta­nowieniu padają
z zachmurzo­nej głowy litery
przeis­taczam sza­rość w czar­no na białym
za­nim jeszcze napisane

biorę w palce

trzy­mam ze wszys­tkich sił
czekam
__________________________________
Wrocław; 15 ma­ja 2014 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 maja 2014, 14:39

jakim..

z przod­ka dziedziczę
ma­cie­rze znaczę
nieuświadomione

w zębie cza­su
dłubię żeby zgrać zdrętwiałe
niekom­pa­tybil­ne palce

nad brze­giem wo­dy przejrzystej
spęka­ny nie mogę się pochylić
do wpra­wy po li­tery i słowa
szpiczas­te wstąpię

ja­ki jes­tem gdy
na skro­baniu rozwadniam
na li­tość wyrwę po­ros­ty
sięgnę korzeni

jes­tem panie
takim
--------------------------------------------
Wrocław; 30.03.2014 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 30 marca 2014, 18:55

oprócz ..

pro­mieni i deszczu meteorytów
z nieba nie spadło więcej
pier­wszy tek­st wystukałem
bez­wolną gar­stką teraz
z nicze­go składam słowa

po wieloiz­bo­wych pracowniach
przychodzi ucho igiel­ne upychać w bozonie
cóż zaszkodzić może kiedy zostałem
os­ta­tecznie zdefragmentowany
przy­ciśnięty do os­tatniego kwarka

przeczu­cie wie­dzie borem
na manowce
może za­wieszę przepaskę
na sos­no­wym sęku
gdy noc rzu­ci gwiazdami
po oczach
---------------------------------------------
Wrocław; 29.03.2014 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 marca 2014, 16:53

cisza nie jest brakiem,
jest wypełnieniem 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 marca 2014, 06:45

wprawki ..

za­raz od­kleję pal­ce
od kwadracików
oczy od niejasnego
stu­kania dzięcioła do matni
wchłaniam płas­ki wymiar
trze­ci czwar­ty bezmiar
w środ­ku pusty
cichy mruk elektronów
jes­tem wirtualnie
spełniam się przy ekranie
na opuszkach czuję ból
suchość
niereal­ne wypełnianie
kradzione momenty
sy­nu marnotrawny

kiedyś jeszcze będzie
wil­gotnie wpław wbród
bez­sze­les­tnie wśród między
będę na­tural­nie słodki
całym ciałem
----------------------------------------
Wrocław; 8 mar­ca 2014 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 marca 2014, 17:58

w sobie inny ..

lis­tkiem na gałązce
za­wie­szo­ny z da­la od ziemi
nie ro­bię niczego
sze­leszczę po­nad ziemią
roz­ma­wiam z powietrzem
zag­ry­zam wiatrem
mgłą popijam

w mil­cze­niu od­najduję siebie
w czys­tym mil­cze­niu bez żad­nej myśli
wznoszę się wy­soko do nieba
zos­taję w ciszy

gdy poz­naję siebie z sobą
cza­sem spo­tykam zupełnie
obcą so­bie istotę
-----------------------------------------------
Wrocław; lu­ty 2014 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 lutego 2014, 16:33

stanowisko ..

za­bawa w przeżywa­nie bo­li
zos­ta­jesz sam ze zna­kami za­pyta­nia
w półpraw­dach niez­na­nych do końca
ig­rasz z przemijającym

wokół stoją drzewa
pat­rzą za­biega­ni ludzie
po­wiewa zwa­riowa­ny świat
two­je oczy two­je lustra
prze­nieś ko­laże do środka
ut­rwa­laj niewidoczne

wiatr po­tar­ga włosy ale nie przek­roczysz
jes­teś owiany ze wszys­tkich stron jednak
pot­ra­fisz pat­rzeć w niebo żeby jednoczyć
----------------------------------------------------------
Wrocław; 14 lu­tego 2014 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 lutego 2014, 12:11

teraz w marszu ..

przy drodze drze­wa
zat­rzy­mują na chwilę
nie sta­nowisz czasu
pat­rzysz na ze­gar który
mieści się w to­bie
ot­rzy­małeś dys­po­zyc­je

cza­sem czu­jesz bez­silność
wo­bec wskazówek
po­ruszasz się jak one
obej­mują ze wszys­tkich stron

jeśli postanowisz
ruszaj dalej
-------------------------------------
Wrocław; 12 lu­tego 2014 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 lutego 2014, 08:27

alfree..

jestem i poszukuję..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

alfree..

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

15 listopada 2014, 12:47Naja sko­men­to­wał tek­st nogi na zakręcie

15 listopada 2014, 04:52alfree.. do­dał no­wy tek­st nogi na zakręcie

3 września 2014, 13:46alfree.. do­dał no­wy tek­st za prawdę